Phân tích tính cách bằng mô hình quy trình giao tiếp (Process Communication Model)

Trắc nghiệm tính cách MBTI của mình ko thay đổi trong suốt 5 năm qua, 4 lần kiểm tra đều cho kết quả ISFJ (nurturer, defender, protector – người chăm nom, người bảo vệ), dù môi trường sống có sự thay đổi lớn trong thời gian đủ dài.

3 tháng trước khi được học và nghiên cứu tính cách cá nhân (ứng dụng trong giao tiếp) bằng Process Communication Model, thầy giáo dặn “Tôi muốn các bạn trong 3 tháng tới, đừng cố chia sẻ (hay áp dụng mô hình này bằng cách chia sẻ) với người khác. Hãy tập trung vào bản thân, nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của mình và luôn nạp đủ điện cho cái thang máy của bạn”.
Continue reading

A delightful class

It was until last year when I got to understand totally the meaning of the English word “delight” (delighted, delightful). It was the first time I learned the way to describe a feeling, other than “satisfied”. The delighted moment, which is a higher level of satisfaction that every business aims to create for their customers, of course, is not so often to be experienced by a person. That time I read a marketing course article of how companies would perform to get their customers feel delighted, I was, however, more curious about how actually that feeling is, or whether I have ever felt delighted about something. A few days ago I was happened to be in a class that urged me to write this post – the first ever post promoting for my Aalto University. Continue reading